Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

วิธีวิทยาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

รหัสวิชา1024211   ชื่อวิชา  วิธีวิทยาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Modified 26 June 2020

สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา1071101   ชื่อวิชา  สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

รหัสวิชา 1072102  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

Modified 26 June 2020

ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา 1072103  ชื่อวิชา  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

Modified 26 June 2020

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา1072201   ชื่อวิชา  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Modified 26 June 2020

อาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา 1072202  ชื่อวิชา  อาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา1073301   ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

Modified 26 June 2020

รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา

รหัสวิชา1091101   ชื่อวิชา  รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา

Modified 26 June 2020

ว่ายน้ำ

รหัสวิชา1091403   ชื่อวิชา  ว่ายน้ำ

Modified 26 June 2020

วอลเลย์บอล

รหัสวิชา1091502   ชื่อวิชา  วอลเลย์บอล

Modified 26 June 2020

หลักสูตรพลศึกษา

รหัสวิชา4083104   ชื่อวิชา  หลักสูตรพลศึกษา

Modified 26 June 2020

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

รหัสวิชา  4083201 ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

Modified 26 June 2020

ลีลาศ

รหัสวิชา4083403   ชื่อวิชา  ลีลาศ

Modified 26 June 2020

วิจัยทางพลศึกษา

รหัสวิชา4084905   ชื่อวิชา  วิจัยทางพลศึกษา

Modified 26 June 2020

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล

รหัสวิชา4084612   ชื่อวิชา  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล