Skip to main content

0 Courses

Modified 21 September 2023

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

รหัสวิชา 1053502  ชื่อวิชา  จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

Modified 26 June 2020

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

รหัสวิชา 1033301  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Modified 21 September 2023

บาสเกตบอล

รหัสวิชา 1091503 ชื่อวิชา บาสเกตบอล

Modified 21 September 2023

แบดมินตัน

รหัสวิชา 1092401  ชื่อวิชา  แบดมินตัน

Modified 26 June 2020

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

รหัสวิชา1072203   ชื่อวิชา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

Modified 21 September 2023

ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น

รหัสวิชา 1024613  ชื่อวิชา  ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น

Modified 26 June 2020

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

รหัสวิชา 1002804  ชื่อวิชา  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

Modified 21 September 2023

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

รหัสวิชา 1050101   ชื่อวิชา  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

Modified 21 September 2023

ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21

รหัสวิชา 1022204   ชื่อวิชา  ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21

Modified 21 September 2023

ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

รหัสวิชา 1072102  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

Modified 21 September 2023

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา1073301   ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

Modified 21 September 2023

รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา

รหัสวิชา 1091101   ชื่อวิชา  รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา

Modified 21 September 2023

ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

รหัสวิชา 1072103  ชื่อวิชา  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

Modified 21 September 2023

ลีลาศ

รหัสวิชา4083403 ชื่อวิชา ลีลาศ

Modified 21 September 2023

วอลเลย์บอล

รหัสวิชา 1091502 ชื่อวิชา วอลเลย์บอล

Modified 21 September 2023

ว่ายน้ำ

รหัสวิชา 1091403 ชื่อวิชา ว่ายน้ำ

Modified 21 September 2023

วิจัยทางพลศึกษา

รหัสวิชา 4084905 ชื่อวิชา วิจัยทางพลศึกษา

Modified 21 September 2023

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

รหัสวิชา 4083201 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว