Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

การวิจัยทางเคมี

รหัสวิชา4024901 ชื่อวิชา การวิจัยทางเคมี

Modified 25 June 2020

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

รหัสวิชา4094904 ชื่อวิชา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

Modified 25 June 2020

การวิจัยและพัฒนาอาหารและโภชนาการประยุกต์

รหัสวิชา4093902 ชื่อวิชาการวิจัยและพัฒนาอาหารและโภชนาการประยุกต์

1 Courses
View all courses

Modified 25 June 2020

การสำรวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

รหัสวิชา4034707 ชื่อวิชาการสำรวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

Modified 25 June 2020

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา4014901  ชื่อวิชา การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

Modified 25 June 2020

การเสนอโครงร่างงานวิจัยชีววิทยา

รหัสวิชา4034903 ชื่อวิชา การเสนอโครงร่างงานวิจัยชีววิทยา

Modified 25 June 2020

การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ

รหัสวิชา4094211 ชื่อวิชาการ ให้คำปรึกษาทางโภชนาการ

Modified 25 June 2020

ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา4520120  ชื่อวิชา ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ

Modified 25 June 2020

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

รหัสวิชา4043203  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

Modified 25 June 2020

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

รหัสวิชา 4041103 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Modified 25 June 2020

คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน

รหัสวิชา09882103  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน

Modified 25 June 2020

คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา4041104 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์

Modified 25 June 2020

ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล

รหัสวิชา4101101   ชื่อวิชา   ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล

Modified 25 June 2020

ความปลอดภัยจากสารเคมี

รหัสวิชา4021106 ชื่อวิชา ความปลอดภัยจากสารเคมี

Modified 25 June 2020

ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร

รหัสวิชา 4101202  ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร

Modified 25 June 2020

ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม

รหัสวิชา 4091105   ชื่อวิชา   ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม