Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม

รหัสวิชา 4091105   ชื่อวิชา   ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม

1 Courses
View all courses

Modified 25 June 2020

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์

รหัสวิชา4044508   ชื่อวิชา   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์

Modified 25 June 2020

เคมี 1

รหัสวิชา4021101   ชื่อวิชา  เคมี 1

Modified 25 June 2020

เคมีการประกอบอาหาร

รหัสวิชา4021114   ชื่อวิชา  เคมีการประกอบอาหาร

Modified 25 June 2020

เคมีเชิงฟิสิกส์

รหัสวิชา 4022405  ชื่อวิชา   เคมีเชิงฟิสิกส์

Modified 25 June 2020

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

รหัสวิชา4022401   ชื่อวิชา   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

Modified 25 June 2020

เคมีพื้นฐาน

รหัสวิชา 4021105  ชื่อวิชา   เคมีพื้นฐาน

1 Courses
View all courses

Modified 11 July 2022

เคมีพื้นฐาน

รหัสวิชา  4023705  ชื่อวิชา   เคมีพื้นฐาน

Modified 25 June 2020

เคมีพื้นฐานสำหรับครู

รหัสวิชา4021113   ชื่อวิชา   เคมีพื้นฐานสำหรับครู

Modified 25 June 2020

เคมีวิเคราะห์

รหัสวิชา 4022601  ชื่อวิชา   เคมีวิเคราะห์

2 Courses
View all courses

Modified 25 June 2020

เคมีวิเคราะห์สำหรับครู

รหัสวิชา 4022606  ชื่อวิชา   เคมีวิเคราะห์สำหรับครู

Modified 25 June 2020

เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา8031103   ชื่อวิชา   เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย

1 Courses
View all courses

Modified 25 June 2020

เคมีสำหรับครู 2

รหัสวิชา4021112   ชื่อวิชา   เคมีสำหรับครู 2

Modified 25 June 2020

เคมีอินทรีย์ 2

รหัสวิชา4022303   ชื่อวิชา   เคมีอินทรีย์ 2

Modified 25 June 2020

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

รหัสวิชา 4022305  ชื่อวิชา   เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

Modified 25 June 2020

แคลคูลัส 2

รหัสวิชา4041412   ชื่อวิชา   แคลคูลัส 2

Modified 25 June 2020

แคลคูลัส 3

รหัสวิชา 4042403   ชื่อวิชา   แคลคูลัส 3

Modified 25 June 2020

จุลชีววิทยา

รหัสวิชา4032201   ชื่อวิชา   จุลชีววิทยา