Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7133104   ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

คณิตศาสตร์สำหรับนักคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7111001   ชื่อวิชา  คณิตศาสตร์สำหรับนักคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

ความมั่นคงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

รหัสวิชา 7133702  ชื่อวิชา  ความมั่นคงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Modified 26 June 2020

ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 7112401   ชื่อวิชา  ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Modified 26 June 2020

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

รหัสวิชา 7101001  ชื่อวิชา  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

Modified 26 June 2020

โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

รหัสวิชา 7134902  ชื่อวิชา  โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Modified 26 June 2020

โครงงานเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

รหัสวิชา 7124902 ชื่อวิชา  โครงงานเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

Modified 26 June 2020

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7104901  ชื่อวิชา  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

รหัสวิชา 7121304   ชื่อวิชา  โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

Modified 26 June 2020

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7041301  ชื่อวิชา  ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

ทักษะการคิด

รหัสวิชา 7003120  ชื่อวิชา  ทักษะการคิด

Modified 26 June 2020

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

รหัสวิชา 7440110  ชื่อวิชา  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

รหัสวิชา 7114502   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีเว็บ

รหัสวิชา  7122402 ชื่อวิชา  เทคโนโลยีเว็บ

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสวิชา 4120101   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีสื่อประสม

รหัสวิชา 7103402  ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสื่อประสม