Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ

รหัสวิชา 7102301   ชื่อวิชา  หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ

Modified 26 June 2020

หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7121101   ชื่อวิชา  หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

รหัสวิชา 7131101  ชื่อวิชา  หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Modified 26 June 2020

หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและ

รหัสวิชา 7111201  ชื่อวิชา  หลักการวิศวกรรมเครือข่ายและ

Modified 26 June 2020

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 7101201  ชื่อวิชา  หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและ

รหัสวิชา 7114903  ชื่อวิชา  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและ

Modified 26 June 2020

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1

รหัสวิชา 7123903  ชื่อวิชา  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1

Modified 26 June 2020

หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ 1

รหัสวิชา 7094703  ชื่อวิชา  หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ 1

Modified 26 June 2020

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

รหัสวิชา7134903   ชื่อวิชา  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน