Skip to main content

0 Courses

Modified 11 October 2023

การขับร้อง

รหัสวิชา 2032330  ชื่อวิชา  การขับร้อง

Modified 11 October 2023

การเขียนเชิงธุรกิจ

รหัสวิชา 1553306  ชื่อวิชา  การเขียนเชิงธุรกิจ

Modified 11 October 2023

การเขียนภาษาจีน 1

รหัสวิชา 1572401 ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีน 1

Modified 11 October 2023

การเขียนอนุเฉท

รหัสวิชา 1551304 ชื่อวิชา  การเขียนอนุเฉท

Modified 11 October 2023

การคิดเชิงสร้างสรรค์

รหัสวิชา 1520103 ชื่อวิชา การคิดเชิงสร้างสรรค์

Modified 11 October 2023

การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา 2552205  ชื่อวิชา  การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง

Modified 11 October 2023

การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา 2532408  ชื่อวิชา  การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

Modified 11 October 2023

การจัดการงานแม่บ้าน

รหัสวิชา 1742303 ชื่อวิชา  การจัดการงานแม่บ้าน

Modified 11 October 2023

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา 2544102 ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Modified 21 July 2022

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา 1744108  ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Modified 18 July 2022

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

รหัสวิชา 1632401  ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

Modified 11 October 2023

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รหัสวิชา 9744305  ชื่อวิชา  การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Modified 11 October 2023

การจัดการธุรกิจการบิน

รหัสวิชา 9743301 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจการบิน

Modified 11 October 2023

การจัดการแสดงวิพิธทัศนา

รหัสวิชา 2024601 ชื่อวิชา การจัดการแสดงวิพิธทัศนา
เดิม รหัสวิชา 2023101 ชื่อวิชา การจัดการนาฏยการแสดง

Modified 11 October 2023

การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม

รหัสวิชา 1743407  ชื่อวิชา  การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม

Modified 25 July 2022

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

รหัสวิชา 1743403 ชื่อวิชา การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

Modified 11 October 2023

การจัดการภัตตาคารและงานครัว

รหัสวิชา 1743306  ชื่อวิชา  การจัดการภัตตาคารและงานครัว

Modified 11 October 2023

การจัดการภาครัฐ

รหัสวิชา 2552201  ชื่อวิชา  การจัดการภาครัฐ

Modified 11 October 2023

การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษา 2

รหัสวิชา 1554710   ชื่อวิชา  การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษา 2