Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา 2552205  ชื่อวิชา  การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง

Modified 26 June 2020

การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา 2532408  ชื่อวิชา  การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

Modified 26 June 2020

การจัดการงานแม่บ้าน

รหัสวิชา 1742303  ชื่อวิชา  การจัดการงานแม่บ้าน

Modified 26 June 2020

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา 2544102  ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Modified 21 July 2022

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา 1744108  ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Modified 18 July 2022

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

รหัสวิชา 1632401  ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

Modified 26 June 2020

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รหัสวิชา 9744305  ชื่อวิชา  การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Modified 26 June 2020

การจัดการธุรกิจการบิน

รหัสวิชา9744304   ชื่อวิชา  การจัดการธุรกิจการบิน

Modified 26 June 2020

การจัดการนาฏยการแสดง

รหัสวิชา 2023101  ชื่อวิชา  การจัดการนาฏยการแสดง

Modified 26 June 2020

การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม

รหัสวิชา 1743407  ชื่อวิชา  การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม

Modified 25 July 2022

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

รหัสวิชา 1743403 ชื่อวิชา การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

Modified 26 June 2020

การจัดการภัตตาคารและงานครัว

รหัสวิชา 1743306  ชื่อวิชา  การจัดการภัตตาคารและงานครัว

Modified 26 June 2020

การจัดการภาครัฐ

รหัสวิชา 2552201  ชื่อวิชา  การจัดการภาครัฐ

Modified 26 June 2020

การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษา 2

รหัสวิชา1554710   ชื่อวิชา  การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษา 2

Modified 7 March 2023

การจัดการโรงแรม

รหัสวิชา 1743307 ชื่อรายวิชา การจัดการโรงแรม

Modified 26 June 2020

การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น

รหัสวิชา2553303   ชื่อวิชา  การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

การจัดการองค์การสมัยใหม่

รหัสวิชา2553204   ชื่อวิชา  การจัดการองค์การสมัยใหม่

Modified 26 June 2020

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร

รหัสวิชา2533413   ชื่อวิชา  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร

Modified 26 June 2020

การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี

รหัสวิชา2042703   ชื่อวิชา  การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี

Modified 26 June 2020

การตลาดและการบัญชีสำหรับธุรกิจการโรงแรม

รหัสวิชา 1744308  ชื่อวิชา  การตลาดและการบัญชีสำหรับธุรกิจการโรงแรม