Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา2014801   ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Modified 26 June 2020

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

รหัสวิชา 2564801  ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

Modified 8 March 2023

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา 2534801 ชื่อรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

Modified 26 June 2020

การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา

รหัสวิชา 2534803  ชื่อวิชา  การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา

Modified 26 June 2020

การท่องเที่ยวชุมชน

รหัสวิชา1744208   ชื่อวิชา  การท่องเที่ยวชุมชน

Modified 23 December 2022

การทำรายการสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา 1633403-59 ชื่อวิชา การทำรายการสื่อดิจิทัล

Modified 26 June 2020

การบริการจัดเลี้ยง

รหัสวิชา1743305   ชื่อวิชา  การบริการจัดเลี้ยง

Modified 26 June 2020

การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ

รหัสวิชา2553401   ชื่อวิชา  การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ

Modified 26 June 2020

การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

รหัสวิชา2553402   ชื่อวิชา  การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

การบริหารการพัฒนา

รหัสวิชา 2553203  ชื่อวิชา  การบริหารการพัฒนา

Modified 26 June 2020

การบริหารงานพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา 2533404  ชื่อวิชา  การบริหารงานพัฒนาชุมชน

Modified 26 June 2020

การบริหารจัดการท้องถิ่น

รหัสวิชา2553302   ชื่อวิชา  การบริหารจัดการท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา2552203   ชื่อวิชา  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Modified 26 June 2020

การบริหารราชการแผ่นดิน

รหัสวิชา 2552301  ชื่อวิชา  การบริหารราชการแผ่นดิน

Modified 7 March 2023

การบริหารราชการแผ่นดิน

รหัสวิชา 2552102 ชื่อรายวิชา การบริหารราชการแผ่นดิน

Modified 26 June 2020

การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

รหัสวิชา  2553103 ชื่อวิชา  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ