ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: กฤตชน วงศ์รัตน์

การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ สอนโดย ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์

รหัสวิชา 3563302 ชื่อวิชา การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
สอนโดย ผศ.ดร.กฤตชน  วงศ์รัตน์