ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: โสภาพร กล่ำสกุล

การเตรียมฝึกประสบากรวิชาชีพนิเทศศาสตร์และสหกิจศึกษา สอนโดย ผศ. ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

รหัสวิชา 3014801 ชื่อรายวิชา การเตรียมฝึกประสบากรวิชาชีพนิเทศศาสตร์และสหกิจศึกษา
สอนโดย ผศ. ดร.โสภาพร กล่ำสกุล