ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: พรพรรณ ทองแพงอาจารย์: ชลาลัย วงเวียน

การออกแบบและวางผังโรงงาน สอนโดย อ.ชลาลัย วงเวียน และ อ.พรพรรณ ทองแพง

รหัสวิชา 5522108 ชื่อวิชา การออกแบบและวางผังโรงงาน
สอนโดย อ.ชลาลัย วงเวียน และ อ.พรพรรณ ทองแพง