Skip to main content

2 Courses

Teacher: นพพล มิ่งเมือง

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สอนโดยอาจารย์ ดร.นพพล มิ่งเมือง

รหัสวิชา 5501402 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สอนโดยอาจารย์ ดร.นพพล มิ่งเมือง

Teacher: พรพรรณ ทองแพง

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สอนโดย อ.พรพรรณ ทองแพง

รหัสวิชา 5522105 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สอนโดย อ.พรพรรณ ทองแพง