ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: นพพล มิ่งเมือง

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สอนโดยอาจารย์ ดร.นพพล มิ่งเมือง

รหัสวิชา 5501402 ชื่อรายวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สอนโดยอาจารย์ ดร.นพพล มิ่งเมือง

อาจารย์: พรพรรณ ทองแพง

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สอนโดย อ.พรพรรณ ทองแพง

รหัสวิชา 5522105 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สอนโดย อ.พรพรรณ ทองแพง