ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: วัชระ เวชประสิทธิ์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

รหัสวิชา 3511101 ชื่อรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สอนโดย อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

อาจารย์: คงขวัญ ศรีสอาด

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สอนโดยอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด

รหัสวิชา 3511101 ชื่อรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สอนโดยอาจารย์คงขวัญ  ศรีสอาด