ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: โสภาพร กล่ำสกุล

การจัดการและพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

รหัสวิชา 04135101 ชื่อรายวิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล