Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

รหัสวิชา3543202 ชื่อวิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

Modified 26 June 2020

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

รหัสวิชา 3523301  ชื่อวิชา  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

Modified 26 June 2020

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รหัสวิชา3543203   ชื่อวิชา  การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Modified 26 June 2020

การตลาดโลก

รหัสวิชา  3544101 ชื่อวิชา  การตลาดโลก

Modified 5 October 2023

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา 3564801  ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ

Modified 5 October 2023

การถ่ายภาพเบื้องต้น

รหัสวิชา 3011103  ชื่อวิชา  การถ่ายภาพเบื้องต้น

1 Courses
View all courses

Modified 6 December 2022

การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา 3602220 ชื่อวิชาการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Modified 26 June 2020

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

รหัสวิชา3560504   ชื่อวิชา  การบริหารการเงินส่วนบุคคล

Modified 26 June 2020

การบัญชีการเงิน

รหัสวิชา 3521102  ชื่อวิชา  การบัญชีการเงิน

Modified 26 June 2020

การบัญชีขั้นกลาง 2

รหัสวิชา3522101   ชื่อวิชา  การบัญชีขั้นกลาง 2

Modified 26 June 2020

การบัญชีขั้นต้น

รหัสวิชา 3521101  ชื่อวิชา  การบัญชีขั้นต้น

Modified 23 March 2023

การบัญชีขั้นสูง 1

รหัสวิชา 3523101  ชื่อวิชา  การบัญชีขั้นสูง 1

Modified 26 June 2020

การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

รหัสวิชา 3523201  ชื่อวิชา  การบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

Modified 26 June 2020

การบัญชีเพื่อการจัดการ

รหัสวิชา 3522201  ชื่อวิชา  การบัญชีเพื่อการจัดการ

Modified 26 June 2020

การบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา 3524103  ชื่อวิชา  การบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม

Modified 23 March 2023

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

รหัสวิชา 3524101 ชื่อวิชา  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ