Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

รหัสวิชา3560101   ชื่อวิชา  การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

Modified 26 June 2020

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

รหัสวิชา 3043401  ชื่อวิชา  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

Modified 26 June 2020

การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา 3211110  ชื่อวิชา  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

Modified 26 June 2020

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

รหัสวิชา 3023401  ชื่อวิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

Modified 26 June 2020

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา3512103   ชื่อวิชา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Modified 26 June 2020

การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย

รหัสวิชา3603214   ชื่อวิชา  การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย

1 Courses
View all courses

Modified 6 December 2022

การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์

รหัสวิชา 3603213 ชื่อวิชา การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์

Modified 26 June 2020

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รหัสวิชา 3330110  ชื่อวิชา  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

Modified 26 June 2020

การภาษีอากรธุรกิจ

รหัสวิชา3522502   ชื่อวิชา  การภาษีอากรธุรกิจ

Modified 26 June 2020

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา

รหัสวิชา 3512102  ชื่อวิชา  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

รหัสวิชา 3563301  ชื่อวิชา  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

Modified 6 January 2021

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

รหัสวิชา: 3602111 ชื่อวิชา: การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

Modified 26 June 2020

การวิจัยทางธุรกิจ

รหัสวิชา3564902   ชื่อวิชา  การวิจัยทางธุรกิจ

Modified 26 June 2020

การวิพากษ์รายการในสื่อมวลชน

รหัสวิชา 3044902  ชื่อวิชา  การวิพากษ์รายการในสื่อมวลชน

Modified 26 June 2020

การสร้างและการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

รหัสวิชา 3563203  ชื่อวิชา  การสร้างและการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

Modified 26 June 2020

การสัมมนาการตลาด

รหัสวิชา 3544901  ชื่อวิชา  การสัมมนาการตลาด