Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การภาษีอากรธุรกิจ

รหัสวิชา3522502   ชื่อวิชา  การภาษีอากรธุรกิจ

Modified 26 June 2020

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา

รหัสวิชา 3512102  ชื่อวิชา  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา

Modified 26 June 2020

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

รหัสวิชา 3563301  ชื่อวิชา  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

Modified 6 January 2021

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

รหัสวิชา: 3602111 ชื่อวิชา: การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

Modified 26 June 2020

การวิจัยทางธุรกิจ

รหัสวิชา3564902   ชื่อวิชา  การวิจัยทางธุรกิจ

Modified 26 June 2020

การวิพากษ์รายการในสื่อมวลชน

รหัสวิชา 3044902  ชื่อวิชา  การวิพากษ์รายการในสื่อมวลชน

Modified 26 June 2020

การสร้างและการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

รหัสวิชา 3563203  ชื่อวิชา  การสร้างและการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

Modified 26 June 2020

การสัมมนาการตลาด

รหัสวิชา 3544901  ชื่อวิชา  การสัมมนาการตลาด

Modified 26 June 2020

การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รหัสวิชา 3042202  ชื่อวิชา  การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Modified 26 June 2020

การสื่อสารการตลาดบูรณาการ

รหัสวิชา3013703   ชื่อวิชา  การสื่อสารการตลาดบูรณาการ

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 3603211  ชื่อวิชา  การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Modified 26 June 2020

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

รหัสวิชา 3013702  ชื่อวิชา  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Modified 26 June 2020

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

รหัสวิชา 3602211  ชื่อวิชา  การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

Modified 26 June 2020

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา3601111   ชื่อวิชา  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางการจัดการ

รหัสวิชา3564903   ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางการจัดการ

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา3514911   ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางการตลาด

รหัสวิชา3544903   ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางการตลาด

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางการบัญชี

รหัสวิชา 3523702  ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางการบัญชี

Modified 26 June 2020

โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร์

รหัสวิชา3014901   ชื่อวิชา  โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร์

Modified 26 June 2020

โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 1

รหัสวิชา3604111   ชื่อวิชา  โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 1