Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รหัสวิชา3602121   ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Modified 26 June 2020

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา3513103   ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Modified 26 June 2020

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสวิชา3524201   ชื่อวิชา  รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

Modified 25 July 2022

ศิลปะการพูด

Modified 26 June 2020

ศิลปะการเล่าเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

รหัสวิชา3042203   ชื่อวิชา  ศิลปะการเล่าเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

Modified 26 June 2020

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

รหัสวิชา3592103   ชื่อวิชา  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

Modified 26 June 2020

สหกิจศึกษา 1

รหัสวิชา3604803   ชื่อวิชา  สหกิจศึกษา 1

Modified 26 June 2020

สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1

รหัสวิชา3564804   ชื่อวิชา  สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1

Modified 26 June 2020

สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1

รหัสวิชา3564806   ชื่อวิชา  สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1

Modified 26 June 2020

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา 3514910  ชื่อวิชา  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Modified 26 June 2020

สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ

รหัสวิชา3564901   ชื่อวิชา  สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ

Modified 26 June 2020

สัมมนาการบัญชี

รหัสวิชา3524202   ชื่อวิชา  สัมมนาการบัญชี

Modified 26 June 2020

สัมมนางานสื่อสารการแสดง

รหัสวิชา3054901   ชื่อวิชา  สัมมนางานสื่อสารการแสดง

Modified 26 June 2020

สัมมนาทางวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ

รหัสวิชา3604122   ชื่อวิชา  สัมมนาทางวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ

Modified 26 June 2020

สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รหัสวิชา 3044901  ชื่อวิชา  สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Modified 26 June 2020

สื่อใหม่

รหัสวิชา3013705   ชื่อวิชา  สื่อใหม่

Modified 26 June 2020

หลักการจัดการ

รหัสวิชา3561101   ชื่อวิชา  หลักการจัดการ

Modified 26 June 2020

หลักการตลาด

รหัสวิชา3541101   ชื่อวิชา  หลักการตลาด

Modified 26 June 2020

หลักการสื่อสารมวลชน

รหัสวิชา3011102   ชื่อวิชา  หลักการสื่อสารมวลชน

Modified 26 June 2020

หลักนิเทศศาสตร์

รหัสวิชา3011101   ชื่อวิชา  หลักนิเทศศาสตร์