Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

รหัสวิชา3003110   ชื่อวิชา  ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

Modified 26 June 2020

เทคนิคการนำเสนอทางการตลาด

รหัสวิชา 3542402  ชื่อวิชา  เทคนิคการนำเสนอทางการตลาด

Modified 26 June 2020

เทคนิคการสร้างสรรค์งานในสื่อดิจิทัล

รหัสวิชา3043601   ชื่อวิชา  เทคนิคการสร้างสรรค์งานในสื่อดิจิทัล

Modified 26 June 2020

นวัตกรรมทางการจัดการ

รหัสวิชา 3563102  ชื่อวิชา  นวัตกรรมทางการจัดการ

Modified 26 June 2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

รหัสวิชา3330020   ชื่อวิชา  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Modified 26 June 2020

พฤติกรรมองค์การ

รหัสวิชา3562101   ชื่อวิชา  พฤติกรรมองค์การ

Modified 26 June 2020

ภาวะผู้นำร่วมสมัย

รหัสวิชา3563101   ชื่อวิชา  ภาวะผู้นำร่วมสมัย

Modified 26 June 2020

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

รหัสวิชา3330030  ชื่อวิชา  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

รหัสวิชา3502102   ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

รหัสวิชา3502103   ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 3502105  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม

Modified 16 March 2023

ภาษีอากร 2

Modified 26 June 2020

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

รหัสวิชา3523401   ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Modified 21 March 2023

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รหัสวิชา 3602121   ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Modified 26 June 2020

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา3513103   ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Modified 26 June 2020

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสวิชา3524201   ชื่อวิชา  รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

Modified 25 July 2022

ศิลปะการพูด