ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

การประเมินทางประสาทสัมผัสและสถิติเบื้องต้น สอนโดย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

รหัสวิชา 4103104 ชื่อวิชา การประเมินทางประสาทสัมผัสและสถิติเบื้องต้น
สอนโดย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์