Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

รหัสวิชา 4022402  ชื่อวิชา   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

รหัสวิชา4022602   ชื่อวิชา   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

รหัสวิชา4022304   ชื่อวิชา   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

รหัสวิชา4011102   ชื่อวิชา   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

Modified 25 June 2020

โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

รหัสวิชา4053601     ชื่อวิชา   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

2 Courses
View all courses

Modified 25 June 2020

พฤกษศาสตร์

รหัสวิชา4031304   ชื่อวิชา   พฤกษศาสตร์

Modified 19 September 2023

พีชคณิตนามธรรม

Modified 25 June 2020

ฟิสิกส์ 1

รหัสวิชา 4011101  ชื่อวิชา   ฟิสิกส์ 1

Modified 25 June 2020

ฟิสิกส์การประกอบอาหาร

รหัสวิชา 4011106  ชื่อวิชา   ฟิสิกส์การประกอบอาหาร

Modified 25 June 2020

ฟิสิกส์แผนใหม่

รหัสวิชา4013301   ชื่อวิชา   ฟิสิกส์แผนใหม่

Modified 25 June 2020

ฟิสิกส์พื้นฐาน

รหัสวิชา4011105   ชื่อวิชา   ฟิสิกส์พื้นฐาน

Modified 25 June 2020

ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับครู

รหัสวิชา 4011109  ชื่อวิชา   ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับครู

Modified 25 June 2020

ฟิสิกส์สำหรับครู 1

รหัสวิชา4011107   ชื่อวิชา   ฟิสิกส์สำหรับครู 1

1 Courses
View all courses

Modified 25 June 2020

ไฟฟ้าและพลังงาน

รหัสวิชา4012108   ชื่อวิชา   ไฟฟ้าและพลังงาน

Modified 25 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รหัสวิชา4041801   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์