Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

วิทยาเอ็มบริโอ

รหัสวิชา4033403   ชื่อวิชา   วิทยาเอ็มบริโอ

Modified 25 June 2020

สถิติธุรกิจ

รหัสวิชา4112105   ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ

Modified 25 June 2020

สถิติวิเคราะห์ 1

รหัสวิชา4052101   ชื่อวิชา สถิติวิเคราะห์ 1

Modified 25 June 2020

สมการเชิงอนุพันธ์

รหัสวิชา4043404   ชื่อวิชา   สมการเชิงอนุพันธ์

Modified 25 June 2020

สรีรวิทยา

รหัสวิชา 4032109  ชื่อวิชา   สรีรวิทยา

Modified 25 June 2020

สรีรวิทยาและกายวิภาคพื้นฐาน

รหัสวิชา 4091205  ชื่อวิชา สรีรวิทยาและกายวิภาคพื้นฐาน

Modified 25 June 2020

สัตววิทยา

รหัสวิชา4031402   ชื่อวิชา สัตววิทยา

Modified 25 June 2020

สัมมนาคณิตศาสตร์

รหัสวิชา4044904   ชื่อวิชา สัมมนาคณิตศาสตร์

Modified 6 July 2022

สัมมนาเคมี

Modified 25 June 2020

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว

รหัสวิชา4410110   ชื่อวิชา สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว

Modified 25 June 2020

สื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนคณิตศาสตร์

รหัสวิชา1024605   ชื่อวิชา สื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนคณิตศาสตร์

Modified 25 June 2020

หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

รหัสวิชา4093303   ชื่อวิชา หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

Modified 25 June 2020

หลักการทางคณิตศาสตร์

รหัสวิชา 4041105  ชื่อวิชา หลักการทางคณิตศาสตร์

Modified 25 June 2020

หลักการประกอบอาหารตะวันตก

รหัสวิชา4102401   ชื่อวิชา หลักการประกอบอาหารตะวันตก

Modified 25 June 2020

หลักการประกอบอาหารไทย

รหัสวิชา4102204   ชื่อวิชา หลักการประกอบอาหารไทย

Modified 25 June 2020

หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

รหัสวิชา4093114   ชื่อวิชา หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

Modified 25 June 2020

หลักการผลิตเค้ก คุกกี้ และการตกแต่ง

รหัสวิชา4102303   ชื่อวิชา หลักการผลิตเค้ก คุกกี้ และการตกแต่ง

Modified 25 June 2020

หลักเคมี

รหัสวิชา 402110762  ชื่อวิชา หลักเคมี

Modified 25 June 2020

หลักชีววิทยา

รหัสวิชา4031107   ชื่อวิชา หลักชีววิทยา