Skip to main content

0 Courses

Modified 1 March 2023

การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 5514801 ชื่อรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Modified 25 June 2020

การถ่ายเทความร้อน

รหัสวิชา 5593501  ชื่อวิชา การถ่ายเทความร้อน

Modified 25 June 2020

การทำความเย็นและปรับอากาศ

รหัสวิชา5543513   ชื่อวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ

Modified 25 June 2020

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 5513201  ชื่อวิชา การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

Modified 25 June 2020

การบริหารเครือข่ายการสื่อสาร

รหัสวิชา5534604   ชื่อวิชา การบริหารเครือข่ายการสื่อสาร

Modified 3 July 2020

การบริหารผลิตและบริการ

รหัสวิชา 5512205 ชื่อวิชา การบริหารผลิตและบริการ

Modified 25 June 2020

การพัฒนาเว็บ

รหัสวิชา5534404   ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บ

Modified 25 June 2020

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

รหัสวิชา5534408  ชื่อวิชา การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Modified 25 June 2020

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รหัสวิชา 6530410  ชื่อวิชา การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Modified 25 June 2020

การสั่นสะเทือนเชิงกล

รหัสวิชา5543512   ชื่อวิชา การสั่นสะเทือนเชิงกล

Modified 25 June 2020

การสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสวิชา5514902   ชื่อวิชา การสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Modified 25 June 2020

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน

รหัสวิชา 5662006  ชื่อวิชา การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน

Modified 25 June 2020

การสื่อสารใยแสง

รหัสวิชา 5533203  ชื่อวิชา การสื่อสารใยแสง

Modified 25 June 2020

การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร

รหัสวิชา 5543401  ชื่อวิชา การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร

Modified 25 June 2020

การออกแบบเครื่องจักรกล

รหัสวิชา5544515   ชื่อวิชา การออกแบบเครื่องจักรกล

Modified 1 March 2023

การออกแบบโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก

รหัสวิชา 5512106 ชื่อรายวิชา การออกแบบโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก