Skip to main content

0 Courses

Modified 1 March 2023

เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 5511103 ชื่อวิชา เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

Modified 3 July 2020

เทคโนโลยีท้องถิ่น

5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น 

Modified 25 June 2020

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1

รหัสวิชา 5543301  ชื่อวิชา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1

Modified 25 June 2020

เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

รหัสวิชา 5664408  ชื่อวิชา เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

Modified 25 June 2020

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

รหัสวิชา5592604   ชื่อวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

Modified 25 June 2020

แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบ

รหัสวิชา5661502   ชื่อวิชา แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบ

Modified 25 June 2020

แนะนำวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสวิชา5521101  ชื่อวิชา แนะนำวิศวกรรมอุตสาหการ

Modified 25 June 2020

ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

รหัสวิชา5592703   ชื่อวิชา ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

Modified 25 June 2020

ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3

รหัสวิชา 5593705  ชื่อวิชา ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3

Modified 2 July 2020

ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5

รหัสวิชา5593707   ชื่อวิชา ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม

รหัสวิชา5501108   ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1

รหัสวิชา5501104   ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1

รหัสวิชา5543702   ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน

รหัสวิชา 5541701  ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1

รหัสวิชา 5591701  ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา 5532106  ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Modified 25 July 2022

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2

รหัสวิชา 5622602  ชื่อวิชา ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2

Modified 25 June 2020

ปฏิบัติโรงงาน

รหัสวิชา5663507   ชื่อวิชา ปฏิบัติโรงงาน

Modified 1 March 2023

ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสวิชา 5521106 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้า

Modified 1 March 2023

ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 1

รหัสวิชา 5521109 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 1