Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2

รหัสวิชา5662402   ชื่อวิชา โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2

Modified 25 June 2020

จิตสำนึกและวินัยจราจร

รหัสวิชา6840110   ชื่อวิชา จิตสำนึกและวินัยจราจร

Modified 25 June 2020

ตกแต่งแบบไทย

รหัสวิชา5663306   ชื่อวิชา ตกแต่งแบบไทย

Modified 25 June 2020

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา5594802   ชื่อวิชา เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Modified 2 July 2020

ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิศวกร

รหัสวิชา5534606   ชื่อวิชา ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิศวกร

Modified 1 March 2023

เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 5511103 ชื่อวิชา เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

Modified 3 July 2020

เทคโนโลยีท้องถิ่น

5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น 

Modified 25 June 2020

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1

รหัสวิชา 5543301  ชื่อวิชา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1

Modified 25 June 2020

เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

รหัสวิชา 5664408  ชื่อวิชา เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

Modified 25 June 2020

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

รหัสวิชา5592604   ชื่อวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

Modified 25 June 2020

แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบ

รหัสวิชา5661502   ชื่อวิชา แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบ

Modified 25 June 2020

แนะนำวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสวิชา5521101  ชื่อวิชา แนะนำวิศวกรรมอุตสาหการ

Modified 25 June 2020

ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

รหัสวิชา5592703   ชื่อวิชา ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

Modified 25 June 2020

ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3

รหัสวิชา 5593705  ชื่อวิชา ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3

Modified 2 July 2020

ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5

รหัสวิชา5593707   ชื่อวิชา ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5