Skip to main content

0 Courses

Modified 7 July 2022

ฟิสิกส์วิศวกรรม

รหัสวิชา 5501114 ชื่อวิชา ฟิสิกส์วิศวกรรม 

Modified 25 June 2020

ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

รหัสวิชา5501103   ชื่อวิชา   ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

Modified 25 June 2020

ภาพร่าง

รหัสวิชา5661301   ชื่อวิชา   ภาพร่าง

Modified 25 June 2020

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา5501401   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

Modified 25 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรพลังงาน

รหัสวิชา5542102   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรพลังงาน

Modified 25 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสวิชา5534101   ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร

Modified 25 June 2020

ระบบควบคุม

รหัสวิชา 5534109  ชื่อวิชา   ระบบควบคุม

Modified 25 June 2020

ระบบสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 5514201  ชื่อวิชา   ระบบสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม

Modified 25 June 2020

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา 5593106  ชื่อวิชา   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

Modified 30 March 2023

วงจรดิจิทัล

Modified 27 March 2023

วงจรไฟฟ้า1

Modified 27 March 2023

วงจรไฟฟ้า2

Modified 25 June 2020

วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน

รหัสวิชา5662503   ชื่อวิชา   วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน

Modified 25 June 2020

วิชาชีพวิศวกรรม

รหัสวิชา 5593100  ชื่อวิชา   วิชาชีพวิศวกรรม

Modified 25 June 2020

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

รหัสวิชา 5593103  ชื่อวิชา   วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

Modified 25 June 2020

วิศวกรรมฝังตัว

รหัสวิชา 5534205  ชื่อวิชา   วิศวกรรมฝังตัว