Skip to main content

3 Courses

Teacher: ช่วงชัย ชุปวา

กลศาสตร์วิศวกรรม 1 สอนโดย อาจารย์ ดร.ช่วงชัย ชุปวา

รหัสวิชา 5591120 ชื่อรายวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1
สอนโดย อาจารย์ ดร.ช่วงชัย ชุปวา

Teacher: บุรีรักษ์ สังข์คงเมือง

กลศาสตร์วิศวกรรม 1 สอนโดย อ.บุรีรักษ์ สังข์คงเมือง

รหัสวิชา 5591120 ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1
สอนโดย อ.บุรีรักษ์ สังข์คงเมือง

Teacher: พิเชฐ นิลดวงดี

กลศาสตร์วิศวกรรม 1 สอนโดย ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

รหัสวิชา 5591120 ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 1
สอนโดย  ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี