ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ปรัชญา มุขดา

กลศาสตร์เครื่องจักรกล 1 สอนโดย ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

รหัสวิชา 5593401 ชื่อวิชา กลศาสตร์เครื่องจักรกล 1
สอนโดย ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา