Skip to main content

11 Courses

Teacher: ปรัชญา ปานเกตุ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

Teacher: ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

Teacher: นิรุธ ล้ำเลิศ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ. ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ และคณะ

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ. ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ และคณะ

Teacher: บุญทิพย์ แป้นทอง

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ. ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ. ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ และคณะ

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ และคณะ

Teacher: ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ. ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ. ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

Teacher: อิสราภรณ์ ทองสมนึก

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ. ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก และคณะ

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ. ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก และคณะ

Teacher: ชนาธิป บุบผามาศ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ.ชนาธิป บุบผามาศ

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ.ชนาธิป บุบผามาศ

Teacher: ดวงพร สุขธิติพัฒน์

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ.ดวงพร สุขธิติพัฒน์

Teacher: ตรีนุช สุนทรวิภาต

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

Teacher: Rungaroon Piyarit

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 สอนโดย อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ และคณะ

รหัสวิชา 1004802 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
สอนโดย อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ และคณะ