Skip to main content

2 Courses

Teacher: กิตติพงศ์ นวลใย

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สอนโดย อ.กิตติพงศ์ นวลใย และคณะ

รหัสวิชา 5534802 ชื่อวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
สอนโดย อ.กิตติพงศ์ นวลใย และคณะ

Teacher: จุติพร อินทะนิน

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สอนโดย อ. ดร.จุติพร อินทะนิน

รหัสวิชา 5544801 ชื่อวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
สอนโดย อ. ดร.จุติพร อินทะนิน