ไปยังเนื้อหาหลัก

3 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ปาณิศา แก้วสวัสดิ์

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สอนโดย ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์

รหัสวิชา 5534802 ชื่อรายวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
สอนโดย ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์

อาจารย์: กิตติพงศ์ นวลใย

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สอนโดย อ.กิตติพงศ์ นวลใย และคณะ

รหัสวิชา 5534802 ชื่อวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
สอนโดย อ.กิตติพงศ์ นวลใย และคณะ

อาจารย์: จุติพร อินทะนิน

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สอนโดย อ. ดร.จุติพร อินทะนิน

รหัสวิชา 5544801 ชื่อวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
สอนโดย อ. ดร.จุติพร อินทะนิน