Skip to main content

1 Courses

Teacher: ชยุต พลอยจิรภาส

การถ่ายเทความร้อน สอนโดย อ.ชยุต พลอยจิรภาส

รหัสวิชา 5593501 ชื่อวิชา การถ่ายเทความร้อน
สอนโดย อ.ชยุต พลอยจิรภาส