ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

คอมพิวเตอร์เพื่อระบบการผลิตอัตโนมัติ สอนโดย อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

รหัสวิชา 5512102 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อระบบการผลิตอัตโนมัติ
สอนโดย อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว