ไปยังเนื้อหาหลัก

3 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ปาณิศา แก้วสวัสดิ์

โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สอนโดย ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์

รหัสวิชา 5534901 ชื่อรายวิชา โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สอนโดย ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์

อาจารย์: ดร.ประกิจ อินทะชัย

โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สอนโดย อ.ดร. ประกิจ อินทะชัย

รหัสวิชา 5534901 ชื่อวิชา โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สอนโดย อ.ดร.ประกิจ อินทะชัย

อาจารย์: ดวงกมล อังอำนวยศิริ

โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สอนโดย อาจารย์ดวงกมล อังอำนวยศิริ

รหัสวิชา 5534901 ชื่อวิชา โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สอนโดย อาจารย์ดวงกมล อังอำนวยศิริ