ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: เทิดศักดิ์ อาลัย

คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ สอนโดย อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

รหัสวิชา 5593104 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
สอนโดย อ.เทิดศักดิ์ อาลัย