Skip to main content

4 Courses

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สอนโดย อ. ดร.ยุพิน ยืนยง

รหัสวิชา 1023303 รายชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
สอนโดย อ. ดร.ยุพิน ยืนยง

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สอนโดย อ.ดร.กฤษฎา วรพิน

รหัสวิชา 1023303 รายชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
สอนโดย อ. ดร.กฤษฎา วรพิน

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สอนโดย อ.ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม

รหัสวิชา 1023303 ชื่อรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
สอนโดย อ.ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม

Teacher: พีชาณิกา เพชรสังข์

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน สอนโดย อ.พีชาณิกา เพชรสังข์

รหัวิชา 1023303 ชื่อรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
สอนโดย อ.พีชาณิกา เพชรสังข์