ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง สอนโดย ผศ. ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

รหัสวิชา 5544516 ชื่อวิชา วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
สอนโดย ผศ. ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี