ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ปกรณ์ พรหมแก้ว

อุณหพลศาสตร์ สอนโดย อ.ปกรณ์ พรหมแก้ว

รหัสวิชา 5542506 ชื่อวิชา อุณหพลศาสตร์
สอนโดย อ.ปกรณ์ พรหมแก้ว