ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

คลังข้อสอบทักษะเฉพาะนักวิชการคอมพิวเตอร์
1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด
Algorithm and Programming
0 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Algorithm and Programming

Algorithm and Programming workshop

Google App for Education
3 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Google App for Education

Google App Service for Education System

Microsoft Office
6 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Microsoft Office

Microsoft Office technic for Education

Network
1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Network
Network Administrator and TCP/IP Internetworking
Security
0 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Security
Network & Internet Security for IT Service
Technical Element Database
0 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Technical Element Database

Database Design and Relational Databases Management

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 23 December 2022

LMS
กิจกรรมเสริมทักษะด้าน ICT
1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด