ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ สอนโดย ผศ.วัชรีย์ กิ่งทอง

รหัสวิชา 3564801 ชื่อรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
สอนโดย ผศ.วัชรีย์ กิ่งทอง