Skip to main content

2 Courses

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน
Preview Course

Teacher: กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ

Teacher: กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การพัฒนาสื่อการสอน Blended Learning.

การพัฒนาสื่อการสอน Blended Learning. ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล