ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน
Preview Course

อาจารย์: กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ

อาจารย์: กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การพัฒนาสื่อการสอน Blended Learning.

การพัฒนาสื่อการสอน Blended Learning. ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล