ไปยังเนื้อหาหลัก

15 รายวิชาทั้งหมด

TOEIC Practise Test
English Clinic
Preview Course

อาจารย์: นิสันติ ศิลประเสริฐอาจารย์: รุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์

TOEIC Practise Test

หลังจากเข้าสู่ระบบ PBRU LMS สามารถเข้าเรียนรายวิชาโดยใส่รหัส TOEICPT เพียงครั้งแรกเท่านั้นหลังจากนั้นจะสามารถเข้าสู่รายวิชาได้โดยไม่ต้องใส่รหัสนะคะ

TOEIC TEST 2023
English Clinic
Preview Course

อาจารย์: นิสันติ ศิลประเสริฐอาจารย์: สุภาวดี ใจจร

TOEIC TEST 2023

หลังจากเข้าสู่ระบบ PBRU LMS สามารถเข้าเรียนรายวิชาโดยใส่รหัส TOEICTEST2023 เพียงครั้งแรกเท่านั้นหลังจากนั้นจะสามารถเข้าสู่รายวิชาได้โดยไม่ต้องใส่รหัสค่ะ

CEFR 65
English Clinic
Preview Course

อาจารย์: นิสันติ ศิลประเสริฐอาจารย์: สุภาวดี ใจจร

CEFR 65

หลังจากเข้าสู่ระบบ PBRU LMS สามารถเข้าเรียนรายวิชาโดยใส่รหัส CEFR65 เพียงครั้งแรกเท่านั้นหลังจากนั้นจะสามารถเข้าสู่รายวิชาได้โดยไม่ต้องใส่รหัสค่ะ