ไปยังเนื้อหาหลัก

14 รายวิชาทั้งหมด

CEFR 65
English Clinic
Preview Course

อาจารย์: นิสันติ ศิลประเสริฐอาจารย์: สุภาวดี ใจจร

CEFR 65

หลังจากเข้าสู่ระบบ PBRU LMS สามารถเข้าเรียนรายวิชาโดยใส่รหัส CEFR65 เพียงครั้งแรกเท่านั้นหลังจากนั้นจะสามารถเข้าสู่รายวิชาได้โดยไม่ต้องใส่รหัสค่ะ