ไปยังเนื้อหาหลัก

3 รายวิชาทั้งหมด

สาขาการแพทย์แผนไทย
Ex-BankNPT-PBRU
Preview Course

อาจารย์: บราลี เอิบอิ่ม

สาขาการแพทย์แผนไทย

เมื่อเข้าสู่ระบบ PBRU LMS ให้ใส่รหัสเข้าห้องสอบ
ด้วยรหัส examnurse2021 ในครั้งแรกเท่านั้นนะคะ

สาขาพยาบาลศาสตร์
Ex-BankNPT-PBRU
Preview Course

อาจารย์: บราลี เอิบอิ่ม

สาขาพยาบาลศาสตร์

เมื่อเข้าสู่ระบบ PBRU LMS ให้ใส่รหัสเข้าห้องสอบ
ด้วยรหัส examnurse2021 ในครั้งแรกเท่านั้นนะคะ

สาขาสาธารณสุขศาสตร์
Ex-BankNPT-PBRU
Preview Course

อาจารย์: บราลี เอิบอิ่มอาจารย์: สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อเข้าสู่ระบบ PBRU LMS ให้ใส่รหัสเข้าห้องสอบ
ด้วยรหัส examnurse2021 ในครั้งแรกเท่านั้นนะคะ