Skip to main content

เกี่ยวกับ PBRU LMS


003Banner_Test.png

PBRU LMS Education
 เป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยระบบสามารถอำนวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน การจัดกลุ่มเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การจัดกลุ่มผู้เรียน การสร้างการบ้าน แบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผลการเรียน ที่พัฒนามาจากซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบ Open Source ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก ในการทำหน้าที่ บริหารจัดการการเรียนรู้ หรือ Learning Management System ใช้คำย่อว่า LMS โดยสถิติล่าสุดมีผู้นำซอฟต์แวร์ไปติดตั้งพัฒนาใช้งาน 68,000 กว่าไซต์ (ที่ได้รับการรับรองถูกต้อง) มีฐานผู้ใช้งานกว่า 72 ล้านคน มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กว่า 7.ล้านวิชา และผู้สอนกว่า 1.ล้านคน ใน 235 ประเทศ ซึ่งมี 1,431 ไซต์อยู่ในประเทศไทยที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง