Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รหัสวิชา5074305   ชื่อวิชา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Modified 26 June 2020

การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

รหัสวิชา5063103   ชื่อวิชา  การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

Modified 26 June 2020

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

รหัสวิชา5034503   ชื่อวิชา  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

Modified 22 May 2021

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ประดับ

รหัสวิชา 5064107 ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ประดับ

Modified 30 June 2020

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

รหัสวิชา5063106   ชื่อวิชา  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Modified 26 June 2020

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์

รหัสวิชา5043407   ชื่อวิชา  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

รหัสวิชา5003901   ชื่อวิชา  การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

Modified 26 June 2020

การส่งเสริมทางการประมง

รหัสวิชา5064704   ชื่อวิชา  การส่งเสริมทางการประมง

Modified 22 May 2021

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารปรับปรุงดิน

รหัสวิชา 5012401 ชื่อวิชา ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารปรับปรุงดิน

Modified 26 June 2020

เคมีอาหาร

รหัสวิชา5073102   ชื่อวิชา  เคมีอาหาร

Modified 26 June 2020

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา5070615   ชื่อวิชา  เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ

Modified 26 June 2020

งานช่างเกษตรและเครื่องยนต์ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา5063703   ชื่อวิชา  งานช่างเกษตรและเครื่องยนต์ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Modified 26 June 2020

ชีววิทยาทางทะเล

รหัสวิชา 5063608  ชื่อวิชา  ชีววิทยาทางทะเล

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้

รหัสวิชา5073601   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีขนมอบ

รหัสวิชา5074604   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีขนมอบ

Modified 22 May 2021

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา 5074603 ชื่อวิชา เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์