Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

รหัสวิชา5052201  ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

Modified 25 June 2020

การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

รหัสวิชา 5113101 ชื่อวิชา การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

Modified 25 June 2020

การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ

รหัสวิชา 5064109 ชื่อวิชา การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ

Modified 25 June 2020

การจัดการสวนไม้ผล

รหัสวิชา 5033402 ชื่อวิชาการจัดการสวนไม้ผล

Modified 25 June 2020

การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

รหัสวิชา5053301 ชื่อวิชา การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

Modified 25 June 2020

การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์

รหัสวิชา 5043404 ชื่อวิชาการตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์

Modified 25 June 2020

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

รหัสวิชา5073304 ชื่อวิชาการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

Modified 25 June 2020

การแปรรูปอาหาร 1

รหัสวิชา 5072302 ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1

Modified 25 June 2020

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

รหัสวิชา 5042502 ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสวิชา5033301   ชื่อวิชา  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

Modified 25 June 2020

การผลิตโคนม

รหัสวิชา 5043301 ชื่อวิชา การผลิตโคนม

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา5061501   ชื่อวิชา  หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Modified 26 June 2020

การผลิตผัก

รหัสวิชา5032201   ชื่อวิชา  การผลิตผัก

Modified 26 June 2020

การผลิตเห็ด

รหัสวิชา 5032202  ชื่อวิชา  การผลิตเห็ด

Modified 26 June 2020

การผลิตไม้ผล

รหัสวิชา5033401   ชื่อวิชา  การผลิตไม้ผล

Modified 26 June 2020

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

รหัสวิชา5034503   ชื่อวิชา  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

Modified 26 June 2020

การผลิตสุกร

รหัสวิชา5042201   ชื่อวิชา  การผลิตสุกร

Modified 26 June 2020

การผลิตสัตว์สวยงาม

รหัสวิชา5043602   ชื่อวิชา  การผลิตสัตว์สวยงาม

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

รหัสวิชา5003303   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

Modified 26 June 2020

การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

รหัสวิชา5063103   ชื่อวิชา  การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ