Skip to main content

2 Courses

Teacher: กฤษณะ พวงระย้า

ชีวเคมีพื้นฐาน สอนโดย จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

รหัสวิชา 4022501 ชื่อรายวิชา ชีวเคมีพื้นฐาน
สอนโดย จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

Teacher: เวธกา เช้าเจริญ

ชีวเคมีพื้นฐาน สอนโดย อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

รหัสวิชา 4022501 ชื่อรายวิชา ชีวเคมีพื้นฐาน

สอนโดย    อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

คำอธิบายรายวิชา

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้ำและบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน กรดนิวคลีอิก การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร และ กระบวนการเมทาบอลิซึมเบื้องต้น ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และวิตามิน