Skip to main content

1 Courses

Teacher: ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 1 สอนโดย อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

รหัสวิชา 5521109 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 1
สอนโดย อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร