ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ศิรินทร์ อินทรวิชะ

กฎหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม สอนโดย อ.ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

รหัสวิชา 2532304 ชื่อรายวิชา กฎหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
สอนโดย อ.ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ