Skip to main content

0 Courses

10 Courses
View all courses

Modified 11 September 2021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา 1540201  ชื่อวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Modified 26 June 2020

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

รหัสวิชา1643104   ชื่อวิชา  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

รหัสวิชา9742106   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

Modified 26 June 2020

กฎหมายธุรกิจ

รหัสวิชา 2562301  ชื่อวิชา  กฎหมายธุรกิจ

Modified 26 June 2020

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา 2560101  ชื่อวิชา  กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Modified 26 June 2020

กฎหมายเบื้องต้น

รหัสวิชา 2562101  ชื่อวิชา  กฎหมายเบื้องต้น

Modified 26 June 2020

กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

รหัสวิชา2561201   ชื่อวิชา  กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

Modified 26 June 2020

กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา2551502   ชื่อวิชา  กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

Modified 26 June 2020

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

รหัสวิชา  2562501 ชื่อวิชา  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Modified 26 June 2020

กฎหมายล้มละลาย

รหัสวิชา2563510   ชื่อวิชา  กฎหมายล้มละลาย

Modified 26 June 2020

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

รหัสวิชา2563302   ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

Modified 26 June 2020

กฎหมายลักษณะประกันภัย

รหัสวิชา2563301   ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะประกันภัย

Modified 26 June 2020

กฎหมายลักษณะพยาน

รหัสวิชา2563506   ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะพยาน

Modified 26 June 2020

กฎหมายลักษณะมรดก

รหัสวิชา 2563201  ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะมรดก

Modified 26 June 2020

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

รหัสวิชา 2562202  ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

Modified 26 June 2020

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

รหัสวิชา2562201   ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

Modified 26 June 2020

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รหัสวิชา 2563502  ชื่อวิชา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Modified 26 June 2020

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

รหัสวิชา 2563504  ชื่อวิชา  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Modified 26 June 2020

กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น

รหัสวิชา2552501   ชื่อวิชา  กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น

Modified 26 June 2020

กฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา2551501   ชื่อวิชา  กฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์