Skip to main content

1 Courses

Teacher: ดวงกมล อังอำนวยศิริ

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สอนโดย อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ

รหัสวิชา 5624801 ชื่อรายวิชา การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สอนโดย อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ