Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

รหัสวิชา5502101   ชื่อวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

Modified 25 June 2020

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รหัสวิชา 5533602  ชื่อวิชา ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Modified 25 June 2020

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 5514202  ชื่อวิชา ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

Modified 2 July 2020

คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบและออกแบบ

รหัสวิชา5662404   ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบและออกแบบ

Modified 25 June 2020

คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ

รหัสวิชา5593104   ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ

Modified 25 June 2020

คอมพิวเตอร์เพื่อระบบการผลิตอัตโนมัติ

รหัสวิชา5512102   ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อระบบการผลิตอัตโนมัติ

Modified 25 June 2020

เคมีวิศวกรรม

รหัสวิชา5501107   ชื่อวิชา เคมีวิศวกรรม

Modified 25 June 2020

เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่

รหัสวิชา5534210   ชื่อวิชา เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่

Modified 25 June 2020

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

รหัสวิชา 5594501  ชื่อวิชา เครื่องยนต์สันดาปภายใน

Modified 3 July 2020

โครงงานวิศวกรรมพลังงาน

รหัสวิชา 5544902 ชื่อวิชา โครงงานวิศวกรรมพลังงาน

Modified 25 June 2020

โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสวิชา5534901   ชื่อวิชา โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

Modified 25 June 2020

โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2

รหัสวิชา5662402   ชื่อวิชา โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2

Modified 25 June 2020

จิตสำนึกและวินัยจราจร

รหัสวิชา6840110   ชื่อวิชา จิตสำนึกและวินัยจราจร

Modified 25 June 2020

ตกแต่งแบบไทย

รหัสวิชา5663306   ชื่อวิชา ตกแต่งแบบไทย

Modified 25 June 2020

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา5594802   ชื่อวิชา เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Modified 2 July 2020

ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิศวกร

รหัสวิชา5534606   ชื่อวิชา ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิศวกร

Modified 3 July 2020

เทคโนโลยีท้องถิ่น

5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น 

Modified 25 June 2020

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1

รหัสวิชา 5543301  ชื่อวิชา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1

Modified 25 June 2020

เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

รหัสวิชา 5664408  ชื่อวิชา เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

Modified 25 June 2020

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

รหัสวิชา5592604   ชื่อวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์